Sertifikaciono telo RTS Razvoj i sertifikacija

Sertifikaciono telo RTS Razvoj i sertifikacija imenovano je rešenjem Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja broj: 021-03-108/2010-05 od 8.februara 2011. godine, kao telo za ocenjivanje usaglašenosti prema zahtevima iz Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti.

Osnovne informacije o imenovanom telu

* Postupak ocenjivanja usaglašenosti i izdavanje isprave o usaglašenosti

Informacija o akreditaciji Sertifikacionog tela RTS Razvoj i sertifikacija

* Sistem kvaliteta

* Finansijski resursi Sertifikacionog tela RTS Razvoj i sertifikacija

* Postupak rešavanja prigovora i žalbi

* Evidencija o izdatim potvrdama usaglašenosti

* Preuzimanje dokumenata (download section)

* Kontakti

Osnovne informacije o Sertifikacionom telu RTS Razvoj i sertifikacija kao Imenovanom telu

Sertifikaciono telo RTS „Razvoj i sertifikacija" je rešenjem Ministarstva privrede broj 119-01-86/2013-07 od 21.10.2013. godine, kao imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda dobilo proširenje obima imenovanja za svu opremu obuhvaćenu Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti (Službeni Glasnik R. Srbija broj 13/2010), a prema postupku pregleda tehničke dokumentacije sa izdavanjem Potvrde o usaglašenosti sa svim bitnim zahtevima iz Priloga 1, a u skladu sa članom 10. ovog pravilnika.

Za izdavanje potvrde o usaglašenosti potrebno je da se (shodno Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti):

1. popuni obrazac Zahteva za ocenjivanje usaglašenosti za svaki proizvod za koju se želi izdavanje Potvrde - Sekciji za preuzimanje dokumenata (download section);

2. podnese zahtev na memorandumu firme, u kome treba navesti naziv i tip proizvoda i proizvođača opreme-proizvoda, kao i Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti po kojoj se zahteva potvrda;

3. dostavi Deklaracija o usaglašenosti (original ili overenu fotokopiju) za svaki proizvod/grupu prizvoda izdatu od strane proizvođača ili njegovog zastupnika prema važećoj EMC direktivi (2004/108/EC);

4. dostavi potrebna tehnička dokumentacija (izveštaj o ispitivanju...) na osnovu koje je izdata Deklaracija o usaglašenosti;

5. uputstvo za upotrebu na srpskom i/ili stranom jeziku, u zavisnosti od vrste proizvoda (shodno članu 13. Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti: „Isporučilac koji stavlja aparat na tržište R. Srbije uz apart prilaže uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku");

6. ostala dokumentacija potrebnu za izdavanje Potvrde.

Deklaracija o usaglašenosti treba da sadrži:

- pozivanje na Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti;

- podatke o identifikaciji aparata;

- poslovno ime, odnosno naziv ili ime i dresu središta proizvođača i kad je to odgovarajuće, poslovno ime, odnosno naziv ili ime i adresu sedišta njegovog zastupnika;

- podatke o izjavi o usaglašenosti aparata koju je izdalo Imenovano telo, kao i podatke o imenovanom telu koju je tu izjavu izdalo;

- mesto i datum izdavanja Deklaracije o usaglašenosti;

- identifikaciju i potpis ovlašćenog lica, odgovornog za izdavanje Deklaracije o usaglašenosti u ime proizvođača u ime proizvođača ili njegovog zastupnika.

Tehnička dokumentacija

Tehnička dokumentacija mora da omogući ocenjivanje usaglašenosti aparata sa bitnim zahtevima iz Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti.

Tehnička dokumentacija obuhvata projektovanje i izradu aparata:

1. opis aparata;

2. popis primenjenih harmonizovanih standarda (standarda prozvanih iz ovog pravilnika)

3. opis i objašnjenje postupka koji su primenjeni kako bi se ispunili bitni zahtevi iz Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (izveštaji o ispitivanjima, idejni projekat, rezultati proračuna prilikom projektovanja proizvoda...)

4. izjavu Imenovanog tela, ako je sprovedeno ocenjivanje usaglašenosti.

Zakonski okvir u Republici Srbiji za stavljanje proizvoda na tržište

Shodno pozitivnoj zakonskoj regulativi, da bi ste stavili proizvode (aparate, opremu) na tržište i/ili upotrebu u Republici Srbiji je potrebno da imate sertifikat (sertifikate) ili potvrdu izadate sagalasno Pravilniku odnosno izvod iz evidencije izdatih Potvrda.

Ako određeni proizvod zahteva ocenjivanje usaglašenosti po više pravilnika potrebno je imati sve potvrde.

Potvrda o usaglašenosti, prema Pravilnicima, važi za isti tip, odnosno vrstu aparata istog proizvođača tri (3) godine od dana izdavanja potvrde.

Obrasci za prijavu za ocenjivanje usaglašenosti dati su u Sekciji za preuzimanje dokumenata (download section)

Postupak ocenjivanja usaglašenosti proizvoda

Postupak ocenjivanja usaglašenosti utvrđen je Pravilima za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda Sertifikacionog tela RTS Razvoj i sertifikacija. Detaljan postupak sertifikacije je prikazan u Izvodu iz Pravila ocenjivanja usaglašenosti proizvoda.

Obrasci za Zahteva za ocenjivanje usaglašenosti dati su u Sekciji za preuzimanje dokumenata (download section).

Informacija o akreditaciji Sertifikacionog tela RTS Razvoj i sertifikacija

Sertifikaciono telo RTS Razvoj i sertifikacija je akreditovano kod Akreditacionog tela Srbije - ATS, kao sertifikaciono telo za sertifikaciju proizvoda Odluka o akreditaciji. Obim akreditacije važi od 9.2.2014. godine (Obim akreditacije). Poslovi Sertifikacionog tela RTS Razvoj i sertifikacija su poslovi pregleda tehničke dokumentacije u cilju izdavanja Potvrde o usaglašenosti prema Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti."

Sistem kvaliteta Sertifikaciono telo RTS Razvoj i sertifikacija je uspostavilo, dokumentuje, primenjuje i održava sistem kvaliteta u skladu sa zahtevima SRPS ISO/IEC 17065:2013. Sveobuhvatne namere najvišeg rukovodstva, koje se odnose na kvalitet prikazane su u Izjavi o politici kvaliteta.

Finansijski resursi Sertifikacionog tela RTS Razvoj i sertifikacija

Finansiranje Sertifikacionog tela RTS Razvoj i sertifikacija dato je u Izvod iz STP 11 Upravljanje finansijama.

Postupak rešavanja prigovora i žalbi

Sertifikaciono telo RTS Razvoj i sertifikacija u slučaju podnošenja prigovora i žalbi na njegov rad, rešava konkretan slučaj u skladu sa odgovarajućom procedurom, čiji detalji su dati u Izvodu iz procedure STP 14 Postupak rešavanja prigovora i žalbi.

Evidencija isprava o usaglašenostima

Sertifikaciono telo RTS Razvoj i sertifikacija vodi evidenciju izdatih isprava o usaglašenosti (Potvrde o usaglašenposti, izvodi potvrda o usaglašenosti) u skladu sa Uputstvom STU 01, Uputstvo za vođenje registra sertifikovanih proizvoda.

Saglasno Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti Imenovano telo vodi Evidenciju o izdatim potvrdama o usaglašenosti i Evidencija o izdatim izvodima potvrda o usaglašenosti.

Preuzimanje dokumenata (download section)

Zahtev za ocenjivanje usaglašenosti  

Podaci potrebni za primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Uslovi za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda 

Kontakti

Adresa:

JAVNA MEDIJSKA USTANOVA RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE 

SERTIFIKACIONO TELO RTS

RAZVOJ I SERTIFIKACIJA

Takovska br. 10

11000 Beograd

Telefon:  011-321-2697

Faks: 011-2545-183

e-mail: razvoj_sertifikacija@rts.rs

Rukovodilac sertifikacionog tela RTS Razvoj i sertifikacija

Aleksandra M. Ružić, dipl. inž. el.

e-mail: ruzic.aleksandra@rts.rs

broj komentara 0 pošalji komentar
div id="adoceanrsvdcfhklggd">