Pojmovnik

Objašnjenje najčešćih pojmova iz oblasti digitalne televizije

1080p - Isto je što i FHD. 1080 progressive scan. 1080 horizontalnih linija na televizoru.

gore na pojmove

3D TV - 3D TV televizor koji može prikazati 3D sadržaj. Postoje dva dominantna tipa: aktivni i pasivni tip. Svaki ima svoje prednosti i mane. Aktivni tip je učestaliji (oko 80 % 3D TV poseduju aktivni tip 3D-a).

Aktivni 3D TV - Ima 3D sistem koji se gleda preko naočara sa blendom. Naočare rade tako što prikazuju punu sliku prvo za jedno, pa za drugo oko u FHD rezoluciji. Naočare imaju bateriju ili se pune preko USB kabla. Veoma su skupe.

Pasivni 3D TV – Radi na principu polarizacije. Poseduje naočare sa polarizovanim staklima, koje ne moraju da se pune i višestruko su jeftinije od aktivnih jer nemaju elektroniku. Oba oka vide istovremeno sliku na TV-u.

Postoje i televizori kod kojih nisu potrebne naočare i oni su poznati pod nazivom "True 3D". Kod njih je sočivo postavljeno preko ekrana koji radi na sličan način kao kada se šalje različa slika svakom oku.

gore na pojmove

ASO (Analog Switch-off) - isključivanje predajnika za emitovanje analognih signala

gore na pojmove

ASO-E - iskljčivanje predajnika za emitovanje analognih signala u Evropi

gore na pojmove

ATSC - eng. Advanced Television Systems Committee, Komitet za napredne televizijske sisteme je skup standarda koje je kreirao Odbor za napredne televizijske sisteme početkom devedesetih godina, a koji su namenjeni za prenos digitalne televizije preko zemaljskih, kablovskih i satelitskih mreža.

gore na pojmove

Analogni radio-difuzni sistem - sistemi za prenos i emitovanje analognog radio i/ili televizijskog programa i drugih telekomunikacionih signala u kodovanoj ili nekodovanoj formi putem zemaljske mreže predajnika, kabla ili satelita, namenjenih neposrednom prijemu od strane javnosti.

gore na pojmove

Bit (Bit) - jedinica za najmanju količinu informacije

gore na pojmove

Broadband - mogućnost odašiljanja, prenosa i primanja signala širokog frekvencijskog pojasa. Omogućava prenos glasa, podataka i slike preko jednog medija.

gore na pojmove

CI+ (Common Interface Plus) - smartcard kartice sa CI+ CAM modom, pružaju mogućnost pristupa programima čije se gledanje naplaćuje i koji zahtevaju pretplatu.

gore na pojmove

COFDM (Coded Orthogonal Frekuency Division Multiplexing) - tehnika modulacije digitalnih signala u kojoj se primenjuje veliki broj ortogonalnih nosilaca pri čemu je svaki od njih modulisan konvencionalnom tehnikom (kao što je kvadraturna amplitudska modulacija)

gore na pojmove

DAB (Digital Audio Broadcasting) - digitalni radiodifuzni sistemi za prenos zvučnih signala u različitim frekvencijskim opsezima do 3 GHz putem zemaljskih, satelitskih, hibridnih (satelitskih i zemaljskih), kao i kablovskih mreža

gore na pojmove

DAB+ (Digital Audio Broadcasting) - unapređena verzija DAB standarda

gore na pojmove

Digitalna dividenda - deo frekvencijskog spektra koji će biti oslobođen po potpunom gašenju svih analognih stanica i može biti korišćen za implementaciju servisa, kao na primer: elektronska trgovina, elektronsko bankarstvo, interaktivne igre i kvizovi, informacije na zahtev, itd.

gore na pojmove

DLNA (Digital Living Network Alliance) - Smart Home rešenje. Povezivanje svih digitalnih uređaja u kući radi razmene video, foto i muzičkog sadražaja (primer: povezivanje PC računara i TV-a). Uređaji koji poseduju DLNA sertifikat mogu se međusobno povezati preko LAN-a ili Wi-Fi.

gore na pojmove

DTT (Digital terrestrial television) - Digitalna zemaljska televizija, omogućava bolje korišćenje radiofrekvencijskog spektra, veće mogućnosti obrade signala, jednostavnije čuvanje i mnoge druge prednosti u odnosu na analognu televiziju.

gore na pojmove

DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable) - DVB standard za prenos i emitovanje digitalnog televizijskog signala putem kablovske mreže

gore na pojmove

DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld) - DVB standard za prenos i emitovanje digitalnog televizijskog signala putem zemaljske mreže predajnika pri čemu se prijem ostvaruje posredstvom nosivih (handheld) uređaja (koji se drže u ruci, kao na primer mobilni telefoni, palmtopovi, laptopovi)

gore na pojmove

DVB-S (Digital Video Broadcasting-Satellite) - DVB standard kod koga se prenos i emitovanje digitalnog televizijskog signala ostvaruje posredstvom satelita

gore na pojmove

DVB-S2 - sledeća generacija DVB-S standarda

gore na pojmove

DVB-SH - DVB standard za satelitski prijem na prenosivim uređajima

gore na pojmove

DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrail) - DVB standard za prenos i emitovanje digitalnog televizijskog signala putem zemaljske mreže predajnika

gore na pojmove

DVB- T2 - sledeća generacija DVB-T standarda

gore na pojmove

EPG (Electronic Programme Guide) - elektronski programski vodič je aplikacija (uključujući sadržaj servisa) koja omogućava direktan pristup radiodifuznim i dodatnim sadržajima (na primer teletekstu sa dodatnim sadržajima)

gore na pojmove

Frekvencijski spektar (radio-frekvencijski spektar) - opseg radio frekvencija određen svojim graničnim frekvencijama

gore na pojmove

FHD (Full High Definition) - 1920x1080 tačaka na TV ekranu. 1080 horizontalnih linija. Ovo je trenutno najveća moguća rezolucija na komercijalnim televizorima.

gore na pojmove

Free to air - Nekodirano radio i televizijsko emitovanje dostupno preko odgovarajućih prijemnika

gore na pojmove

GE06 - međunarodni plan raspodele radio frekvencija za potrebe digitalnog zemaljskog prenosa radio i televizijskog programa, Ženeva 2006, usvojen na RRC-06. U skladu sa tim planom, predviđen je prelazak na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u VHF opsegu III i u UHF opsezima IV i V.

gore na pojmove

GPS (Global Positioning System) - sistem za globalno pozicioniranje koje se obavlja kontrolisano sa satelita

gore na pojmove

H.262 - preporuka ITU-T koja definiše standard video kodovanja, identičan sa MPEG-2 standardom

gore na pojmove

H.264 AVC (H.264 Advanced Video Coding) - preporuka ITU-T koja definiše usavršeni standard video kodovanja, koji je identičan sa MPEG-4 v10 standardom

gore na pojmove

HbbTV - Hibridno emitovanje širokopojasne televizije ili HbbTV je vodeća nova panevropska inicijativa čiji je cilj harmonizovanje emitovanja i isporuke signala krajnjem potrošaču kroz internet tv i set top boksove.

gore na pojmove

HD/720p (High Definition) - HD rezolucija, može se naći u tri najčešća formata : 1366x768, 1024x768, 1280x720. Sva 3 formata se zajednički nazivaju 720p.

gore na pojmove

HDMI (High Definition Multimedia Interface) - Audio/Video interfejs (način povezivanja) poslednje generacije. Trenutno najdominantniji tip povezivanja TV-a sa ostalim uređajima. Aktuelan standard je 1.3

gore na pojmove

HDTV (High Definition Television) - televizijski standard sa visokom rezolucijom video i audio signala, nudi dva kvaliteta signala: 720 i 1080 su osnovne oznake, a njima se dodaje ili slovo „i" ili slovo „p" što označava kakav je način iscrtavanja slike (i = interlaced - iscrtava se svaka druga linija, a onda ostale linije; p = progressive - linija po linija se iscrtava). 720 i 1080 predstavljaju „visinu" slike, a širina iznosi 1280, odnosno 1920 piksela). Broj sličica u sekundi (eng. FPS) se katkad navede pored oznake, npr. 720p60 što označava rezoluciju 1280×720, progresivan način iscrtavanja slike i 60 sličica u sekundi

gore na pojmove

Hijerarhijska modulacija - modulacija u kojoj se u signal višeg prioriteta utiskuje signal nižeg prioriteta, sa većim brojem stanja i bliskim konstelacionim tačkama

gore na pojmove

IPTV - digitalna televizija koja doprema TV signal kroz postojeću telefonsku liniju i ADSL uređaj. Na našem tržištu samo Telekom Srbija nudi ovu uslugu. Korisniku ova televizija nudi visoko kvalitetnu sliku i ton, uvodeći široku interaktivnost i visoku personalizaciju televizijskih sadržaj

gore na pojmove

Interaktivni sadržaj - omogućava korisnicima pristup raznim informacijama, video materijalima i samom sadržaju na moderan i atraktivan način

gore na pojmove

ITU (International Telecommunication Union) - Međunarodna unija za telekomunikacije

gore na pojmove

ITU-T (International Telecommunication Union - The Telecommunication Standardization Sector) - ITU sektor za standardizaciju u oblasti telekomunikacija

gore na pojmove

KDS - Kablovsko distribuciona mreža je pretežno kablovska telekomunikaciona mreža namenjena distribuciji radio i televizijskih programa kao i za pružanje drugih telekomunikacionih usluga.

gore na pojmove

Linearna TV - Linearna televizija je televizijska usluga gde gledalac gleda televizijske emisije koje se emituju u tačno određenom trenutku na određenom programu.

gore na pojmove

LED TV - LED tehnologija se odnosi na sistem pozadinskog osvetljenja LCD televizora. To nije tehnologija koja stvara sliku. Postoje Edge LED i Full LED televizori. Edge LED televizori kao što i sam naziv kaže imaju LED svetla po obodu rama televizora, dok Full LED televizori imaju LED svetlo iza ekrana televizora. Full LED televizor pruža mnogo bolji kvalitet slike u odnosu na Edge LED televizore. Ovi televizori pružaju kristalno jasnu sliku, dublje crne boje i najrealnije boje i to sve zahvaljujući LED svetlima, kojih ima više od 1000, koja se automatski uključuju ili isključuju bilo da gledate film ili neki dokumentarni program.

gore na pojmove

LTE - LTE ili Long Term Evolution je globalni standard za četvrtu generaciju mobilnih mreža (4G). LTE nudi kapacitet i brzinu neophodnu za savlađivanje velikog porasta razmene podataka koji generiše sve veći broj mobilnih pretplatnika.

gore na pojmove

MHP (Multimedia Home Platform) - Multimedijalna kućna platforma, standard za digitalnu televiziju koji obezbeđuje obradu digitalnih aplikacija različitih izvora

gore na pojmove

MPEG (Moving Picture Expert Group) - grupa eksperata za pokretnu sliku, jedan od ključnih standarda za razvoj digitalnih sistema prenosa TV signala je način kompresije A/V signala. To je u početku bio isključivo MPEG-2, ali razvojem novih tehnika 2003. godine usvojen je i MPEG-4 (verzija 10). Taj standard bio je namenjen multimedijalnim uslugama, ali je daljim usavršavanjem razvijena kompresija koja pri nešto manjim protocima obezbeđuje bolji kvalitet videa. Uspeo je da ostvari približno isti subjektivni kvalitet dekodiranog videa kao MPEG-2, pri dvostruko nižem protoku. U prilog ovom standardu ide i razvoj televizije visoke rezolucije, HDTV, koji u varijanti sa MPEG-4 zahteva, sa stanovišta prenosa, razumno male protoke

gore na pojmove

Multipleks - standardizovani tok signala koji se primenjuje za digitalne radiodifuzne servise, a koji uključuje radio i televizijske programe, servise dodatnih digitalnih sadržaja, elektronske komunikacione servise i ostale pridružene identifikacione signale i podatke

gore na pojmove

Multiplekser (MUX) - uređaj, deo opreme u digitalnim radiodifuznim sistemima koji kombinuje različite ulazne signale u jedan zajednički, a za potrebe prenosa i emitovanja

gore na pojmove

Multiskrin - Multiscreen - Gledaoci danas žele fleksibilniju i interaktivniju televiziju i upravo multiskrin strategija im omogućava gledanja video sadržaja onda kada oni to hoće na uređajima kao što su smart telefoni, tableti i laptopovi.

gore na pojmove

NTSC - eng. National Television System Committee; sistem kolor TV razvijen 1953, bio je zastupljen u SAD i Japanu, koristio je 525 linija u sekundi; po karakteristikama je bio lošiji u poređenju sa sistemima PAL I SECAM

gore na pojmove

NVoD - Near Video on Demand (bliski video na zahtev) jeste tehnika koja se koristi u digitalnoj televiziji kao kablovska ili satelitska usluga koja nudi isti film na različitimh kanalima sa različitim vremenom početka. Ideja je da gledaoci nikada nisu propustili više od 20 minuta od početka filma, tako da postoji veća verovatnoća da se određeni film naruči od provajdera.

gore na pojmove

OTT - Over the Top - Sadržaj, usluga ili aplikacija koja se pruža krajnjem korisniku preko otvorenog interneta.

gore na pojmove

PAL - eng. Phase Alternation Line; Kolor TV sistem razvijen 1967. U Nemačkoj, izumitelj Valter Bruh; koristi 625 linija u RGB kolor modu (RGB - red, green, blue), od kojih su 576 iskorišćene za sliku, a ostatak za dodatne informacije o slici; primenjuje se u Evropi i predstavlja najbolji od tri glavna analogna kolor standarda; Usavršavanjem ovog sistema stvoren je 1993. u Nemačkoj PAL+, a pokretači su bili nemački nacionalni TV emiteri ARD, ZDF i firme Grundig, Philips, Nokia i Thomson

gore na pojmove

Pay-TV - odnosi se na pretplatu na bazi televizijske usluge, obično je dobijate od strane analogne i digitalne kablovske i satelitske, ali i sve više preko digitalne zemaljske i Internet Televizije. To je usluga koja omogućuje televizijskim gledaocima posebne programe koji se dodatno plaćaju

gore na pojmove

Piksel (Pixel) - najmanji grafički element slike. Slike, da bi se pretvorile u digitalni oblik, moraju se spremiti kao niz bitova, odnosno bajtova (kao, npr. u digitalnim fotoaparatima), zbog čega se moraju "prevesti" u više manjih delova, od kojih je svaki određene boje. Ti delovi zovu se pikseli i količina istih u pojedinačnoj slici (između ostalog) određuje kvalitet slike, ali direktno utiče i na veličinu datoteke, a i na stvarne dimenzije (širina i visina slike).

gore na pojmove

Plazma TV - Plazma televizori stvaraju sliku iz gasa (plazme) ispunjenog atomima ksenona
i neona i milionima naelektrisanih atoma i elektrona koji se sudaraju kada se uključi napajanje. Usled njihovog sudaranja povećava se nivo energije koja se oslobađa u plazmi. Atomi ksenona i neona počinju da oslobađaju fotone, na sličan način na koji rade i neonske sijalice. Plazma televizori su veoma tanki, daju odličan kvalitet slike, najdublji prikaz crne boje i najsvetliji prikaz bele boje.

gore na pojmove

Provajder programskih sadržaja - pravno ili fizičko lice koje ima dozvolu za emitovanje radio i/ili televizijskog signala i ima uređivačku odgovornost nad emitovanim sadržajem

gore na pojmove

Povratni kanal - predstavlja kanal malog frekvencijskog opsega ili kapaciteta koji služi za komunikaciju između korisnika i centralne mreže. Korisnik prima televizijski signal, a istovremeno je spojen preko drugog komunikacijskog kanala dial-up modemom ili telefonskom linijom na centralnu mrežu. Mogućnost povratnog kanala je omogućena kroz interaktivne servise koji dopuštaju korisniku da primi podatke i pošalje nazad odgovor, da naruči servise ili pošalje primedbe. Služi za komunikaciju između korisnika i davaoca određene usluge. Korisnik prima i gleda televizijski signal, a u isto vreme je spojen preko drugog komunikacijskog kanala, na primer, modemom na Internet. Na taj način korisnik može komunicirati sa davaocem usluga, slati mu primedbe i slično.

gore na pojmove

Rezolucija (Resolution) - predstavlja broj piksela po x i y osi. Izražava se kao proizvod dva pozitivna cela broja (npr. 1600X1200)

gore na pojmove

RRC06 (Regional Radiocommunication Conference 2006) - Regionalna konferencija o radio- komunikacijama

gore na pojmove

SECAM - fr. Sequentiel Conleura Memoire; standard za prenos slike u boji nastao u Francuskoj, tvorac Anri de Frans; danas se koristi u Francuskoj, francuskim kolonijama, zemljama bivšeg SSSR, a nekada i u DDR

gore na pojmove

SD (Standard Definition) - Standardna rezolucija. Vezana je za CRT TV i za format slike 4:3. Prevaziđena tehnologija.

gore na pojmove

SDTV (Standard Definition Television) - digitalni televizijski prenos sa standardnom rezolucijom video i audio signala, sa odnosom ivica slike od 4:3 i u slučaju Evrope brojem linija od 625

gore na pojmove

SFN (Single Frequency Network) - emisiona mreža u kojoj svi transmiteri simultano šalju isti signal na istoj frekvenciji

gore na pojmove

Simulcast - istovremeni prenos i emitovanje analognih i digitalnih radiodifuznih signala u tranzicionom periodu

gore na pojmove

STB (digitalni Set Top Box) - uređaj koji zajedno sa antenom omogućava da analogni televizijski prijemnik ostvari prijem i prikaz digitalno emitovanih televizijskih signala

gore na pojmove

Transponder - U telekomunikacijama transponder je automatski uređaj koji prima, pojačava i ponovo šalje signal na različite frekvencije

gore na pojmove

Transmiter - uređaj koji generiše radio-talase i šalje ih prema anteni

gore na pojmove

UHF (Ultra High Frequency) - spektar ultra visokih frekvencija u opsegu 300MHz do 3GHz

gore na pojmove

VHF (Very High Frequency) - spektar veoma visokih frekvencija u opsegu 30MHz do 300MHz

gore na pojmove

VoD (Video on Demand) - Emitovanje signala po narudžbi je interaktivna video usluga, gde gledalac može naručiti video ili film sa mogućnošću zaustavljanja, premotavanja, itd.

gore na pojmove

VoIP (Voice-over- IP) - predstavlja tehnologiju za prenos glasa u realnom vremenu posredstvom mreža zasnovanih na internet protokolu.

gore na pojmove

broj komentara 5 pošalji komentar
(četvrtak, 07. avg 2014, 08:32) - Dejan R. Popovic, dipl. inz. [neregistrovani]

Dopune i izmene "Pojmovnika"

Postovana redakcijo,

Predlazem da dopunite i izmenite "Pojmovnik" u sklopu realizacije "završnih aktivnosti projekta 'Prelazak sa analognog na digitalno emitovanje zemaljskog TV signala"'. Vreme je pokazalo da se vas podsajt o digitalnoj televiziji ipak najbolje odrzava i najvise cita.

(subota, 30. nov 2013, 19:46) - BRANKO [neregistrovani]

zahvalnost

hvala na ovo objasnjenje

(sreda, 18. apr 2012, 10:16) - anonymous [neregistrovani]

трансмитер

Уобичајено је у Србији уместо појма трансмитер користити реч предајник

(nedelja, 15. apr 2012, 00:03) - Милан [neregistrovani]

Све на једном месту

Драго ми је што сте се потрудили да напишете скраћенице које су ми често задавале проблеме кад уђем у продавницу технике.

(petak, 08. jul 2011, 07:25) - Милан [neregistrovani]

хвала

Хвала на тексту, веома корисно штиво.