Zaštita podataka učesnika teleglasanja za Pesmu Evrovizije

Sledeće informacije namenjene su učesnicima u teleglasanju (telefonskom glasanjau) za Takmičenje za Pesmu Evrovizije kako bi bili upoznati sa postupkom koji se odnosi na obradu ličnih podataka, kao i o pravima prema Zakonu o zaštiti podataka.

Ko je odgovoran za zaštitu podataka i ko je moj kontakt?

Kontrolor podataka je

digame mobile GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 Cologne
Germany

Možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka na
privacy@digame.de

Koje izvore i podatke ćemo koristiti?

Obrađivaćemo samo lične podatke koje dobijemo kad priložite svoj glas, bilo telefonom ili tekstualnom porukom SMS, koristeći veze koje vam je obezbedio pružalac usluga fiksne ili mobilne mreže.

Radeći to, od vas ćemo prikupljati samo sledeće kategorije podataka:

• Vaš broj mobilnog telefona (MSISDN - Internacionalni ISDN broj mobilnog korisnika)

• Datum i vreme kada ste učestvovali u teleglasanju

• Naziv pružaoca usluga fiksne ili mobilne mreže

• Tip ugovora koji imate sa pružaocem usluga (pripejd, ugovor).

Zašto će se obrađivati vaši podaci (svrha obrade) i po kom zakonskom osnovu?

Obrađivaćemo lične podatke u skladu sa odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka u Evropskoj uniji (GDPR) i Nemačkog federalnog zakona o zaštiti podataka (BDSG) a uzimajući u obzir balans interesa (Čl. 6 Para. 1 (f) GDPR).

Kome će biti prosleđeni moji podaci?

Unutar preduzeća vaši podaci biće dostupni odeljenima kojima su potrebi da bismo ispunili naše ugovorne i pravne obaveze. Pružaoci usluga i zastupnici koji rade za nas takođe mogu dobiti podatke u te svrhe ako na sebe preuzmu obavezu očuvanja, naročito, poverljivosti i integriteta. Takvi primaoci bi, primera radi, mogli biti pružaoci IT usluga ili telekomunikacijskih usluga.

Lični podaci se neće prenositi primaocima izvan našeg preduzeća. Iako nismo organizatori teleglasanja za Takmičenje za Pesmu Evrovizije - već je to Evropska radiodifuzna unija (European Broadcasting Union), Ancienne Route 17A, CH-1218 Grand-Saconnex (Geneva), Switzerland - prema zakonu o zaštiti podataka mi smo, ipak, kontrolor podataka kao što je utvrđeno u Čl. 4 (7) GDPR koji se odnosi na teleglasanje. To je zato što mi Evropskoj radiodifuznoj uniji samo obezbeđujemo anonimne rezultate teleglasanja.

Da li će podaci biti preneti u treću zemlju ili međunarodnoj organizaciji?

Neće biti prenosa vaših gorepomenutih ličnih podataka u treću zemlju.

Koliko dugo će se moji podaci čuvati?

Vaše lične podatke ćemo obrađivati i čuvati onoliko koliko je potrebno da bismo ispunili naše ugovorne i zakonske obaveze.

Kada podaci više ne budu bili potrebni da bismo ispunili naše ugovorne ili zakonske obaveze, biće obrisani osim ukoliko se - u određenom vremenskom periodu - ne zahteva dalja obrada u dolenavedene svrhe:

• Ispunjavanje obaveza skladištenja iz komercijalnih i razloga koji se odnose na zakon o poreskom postupku,

• Nemački trgovinski zakon (HGB), Zakon o poreskom postupku (AO), Zakon o sprečavanju pranja novca (GwG). Ovi zakoni uopšteno određuju periode čuvanja podataka za potrebe arhiviranja i dokumentovanja koji mogu biti od dve do deset godina.

Koja su moja prava u vezi sa zaštitom ličnih podataka?

Svaki učesnik u teleglasanju ima prava na informacije u skladu sa Članom 15 GDPR; pravo na ispravku u skladu sa Članom 16 GDPR; pravo na brisanje u skladu sa Članom 17 GDPR; pravo na ograničavanje obrade u skladu sa Članom 18 GDPR, pravo na prigovor u skladu sa Članom 21 GDPR i pravo na prenosivost podataka u skladu sa Članom 20 GDPR.

Iznad svega, imate pravo da uložite žalbu kod nadzornog tela za zaštitu podataka (Čl. 77 GDPR).

Svaka saglasnost koju nam date u vezi sa obradom vaših ličnih podataka može se povući u svakom trenutku. Molimo da imate na umu da će se svako povlačenje saglasnosti odnositi samo na buduće obrade. To neće uticati na obrade koje su obavljene pre povlačenja saglasnosti.

Da li sam u obavezi da obezbedim podatke?

Morate obezbediti gorenavedene lične podatke da biste mogli da učestvujete u teleglasanju.

Da li se vrši i automatsko odlučivanje?

Obično ne koristimo nijedan potpuno automatizovan postupak odlučivanja kao što je utvrđeno u Čl. 22 GDPR kada sklapamo, ostvarujemo ili okončavamo poslovnu saradnju. Takođe ne koristimo ni profiliranje.

Da li imam pravo na prigovor?

Informacije o vašem pravu na prigovor prema Čl. 21 GDPR

Pravo na prigovor u određenom slučaju

Imate pravo na prigovor, koji se odnosi lično na vašu situaciju, bilo kada u toku obrade ličnih podataka koji se odnose na vas, u skladu sa Tačkom (f) Člana. 6 Par. 1 GDPR (obrada podataka u obzir uzima balans interesa).

Ako uložite prigovor, više nećemo obrađivati vaše lične podatke osim ukoliko ne dokažemo ubedljive opravdane zakonske razloge koji su iznad vaših interesa, prava i sloboda ili za potrebe utvrđivanja, izvršavanja ili odbrane pravnih postupaka.

Primalac prigovora

Prigovor možete uložiti nezvanično pod naslovom "Objection", navodeći svoje ime, adresu i datum rođenja na adresu:

digame mobile GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 Cologne
Germany
Tel.: +49 221 59 68 88 80
privacy@digame.de

broj komentara 0 pošalji komentar